INFORMACJE DODATKOWE REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

DYDAKTYKA

 1. Aby  uzyskać  naprawdę  dobre  efekty  nauki,  należy  w  domu  wykonać  tygodniowo min.  3  rysunki oraz  niezbędne szkice.
 2. Prace  domowe  mają  podstawowe   znaczenie  w   procesie  dydaktycznym   i  muszą  być  wykonywane  systematycznie,  konsekwentnie  i  w  pełnym  zakresie.
 3.  Równie  ważne  jest  uczestnictwo  w   każdych   zajęciach.     Nieobecności   w   sposób   wyraźny  wpływają   bardzo  niekorzystnie  na  postępy w  nauce.
 4. Ewentualne   opuszczone   zajęcia,   z   zastrzeżeniem,   że   z   przyczyn   naprawdę   uzasadnionych   można  odpracować  w  innym  uzgodnionym  terminie.
 5. Prosimy  o  telefoniczne  informowanie  nas  o  przewidywanej  nieobecności  na  zajęciach.  Trzykrotna  nieobecność  ucznia  na  zajęciach  bez  powiadomienia  nas  o  tym  fakcie,  spowoduje  skreślenie  zainteresowanego  z  listy  uczestników  kursu.
 6. Rodziców  i  opiekunów  prosimy  o systematyczny  kontakt  osobisty  lub  telefoniczny   z   prowadzącymi zajęcia.
 7. Obiecujemy,  że  osoby,  które  naszym   zdaniem   będą   miały  poważne  problemy  z  nauką rysunku,  zostaną  przez  nas  o  tym  fakcie  powiadomione,  po  upływie  dwóch  do  trzech  miesięcy  od  rozpoczęcia  nauki,  niezbędnych  do  oceny  stopnia  rozwoju  umiejętności  rysunkowych  ucznia.
 8. Rodziców  bardzo  prosimy  o  zwrócenie  uwagi  na  wykonywanie  przez  uczniów  prac  domowych.
 9. Początkiem zajęć dla każdego ucznia jest data pierwszych zajęć, w których uczestniczy, a końcem jest data zakończenia roku szkolnego w przypadku osób nie zdających w danym roku egzaminu (ostatni weekend przed wakacjami)  lub ostatnich zajęć przed plenerem przedegzaminacyjnym, dla tych, którzy egzamin zdają.

 

 

OPŁATY:

 1. Opłatę    za    miesiąc   ostatni   należy   traktować   jako   kaucję,   która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z   uczestnictwa   w   kursie   przed   jego   planowanym   zakończeniem.
 2.  Uczeń jest zobowiązany do zapłacenia za wszystkie zajęcia kursu, jeżeli nie może być obecny na lekcji może odpracować zajęcia w  innym terminie.
 3. W ciągu roku szkolnego można zrezygnować z zajęć z zastrzeżeniem, że kwota kaucji nie ulegnie zwrotowi.
 4. Aktualne cenniki dostępne są w sekcji "CENNIK"

PRAWA AUTORSKIE

Studio Rysunku © 1992 -2019

projekt i wykonanie Aga Silva